مراجعه کننده گرامي ؛

باسلام

احتراماً، به منظور تکريم ارباب رجوع و به جهت شفاف سازي و به منظور رفع کاستي ها و نواقص و در راستاي ارائه خدمات مطلوب

 به علاقمندان موضوعات شيلاتي و بهره برداران در خانواده بزرگ شيلات ، سامانه پاسخگويي به شکايات سازمان شيلات ايران

راه اندازي شده است . چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات و يا عملکرد همکاران و واحدهاي شيلاتي در سطح ستاد سازمان و يا

استانها شکايت ، اعلامات ، انتقاد و پيشنهادي داريد با اطمينان از اينکه اطلاعات شما محرمانه باقي مي ماند، نسبت به درج مطلب

 خود اقدام فرمائيد .


در زمان طرح اعلام و يا شکايت ، لطفا به نکات زير توجه فرماييد:

1. شکايات و اعلامات بايد مدلل و مستند باشد . بديهي است مسووليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.

2. لازم است هنگام ورود اطلاعات خود ، حتما آدرس ايميل را وارد نماييد تا امکان ارسال کد پيگيري و اطلاع رساني مراحل

 مختلف رسيدگي به شکايت براي شما فراهم گردد . لازم به ذکر است در نگهداري شماره پيگيري و عدم افشاي آن به ديگران

 دقت و توجه لازم را داشته باشيد.

3. اعلامات و شکاياتي قابل رسيدگي است که در خصوص عملکرد واحدهاي شيلاتي ( اعم از ستادي و استاني) باشد .

4. رسيدگي به شکايات وارده از واحدها و کارکنان غير شيلاتي که رسيدگي به آن خارج از حيطه وظايف و اختيارت اين سازمان مي باشد ،

 امکان پذير نخواهد بود .

مانند امور آب استانها ، دامپزشکي ، موسسه تحقيقات علوم شيلاتي ، محيط زيست ، بانکهاي عامل ، سازمان امور اراضي

5. مطالبه وام ، مساعدت ، كمك‌هاي مالي و درخواست کار و نظاير آن مي بايست از مبادي ذي ربط خود پيگيري گردد.

6. درصورت عدم ذکر دقيق مرجع مورد شکايت ، رسيدگي به آن امکان پذير نخواهد بود.

7. چنانچه شکايتي توسط جمعي از اشخاص حقيقي مطرح گردد مي بايست جهت ثبت با عنوان شکايت، فردي به نمايندگي ذينفعان ،

مشخصات فردي خود را مرقوم نمايد، در غير اينصورت به عنوان اعلاميه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و پاسخ در نهايت ارايه نخواهد شد .

8. درخصوص شکايت شرکت هاي حقوقي ، مديرعامل يا فردي بعنوان نماينده شرکت مربوطه با ارايه مشخصات کامل مي تواند شکايت

 خود را مطرح تا مورد بررسي قرار گيرد .